Valors

Valors

Els principis essencials de SOS Menjadors queden recollits en valors com l’equitat, la justícia social i l’educació social i ambiental.

Equitat: Com a pilar principal del sistema educatiu públic, l’equitat ha d’afavorir l’èxit educatiu en igualtat d’oportunitats. El Temps de Migdia, també s’ha de considerar temps educatiu legalment recollit i protegit i en conseqüència ha de poder oferir-se a qualsevol alumne matriculat en un centre educatiu de titularitat pública en igualtat d’oportunitats, d’accés i qualitat educativa i alimentària.

Justícia Social: El Temps de Migdia, conjuntament amb la resta de jornada escolar, i dins una tendència clara cap al concepte d’educació 360, presenta grans potencialitats com a eina potent per lluitar contra les desigualtats socials i la segregació escolar. L’espai de migdia ha de ser molt més que garantir un àpat de qualitat, durant el període lectiu o de vacances, per passar esdevenir un espai de trobada, relació, inclusió i aprenentatge d’accés garantit per a tot l’alumnat.

Educació social i ambiental: S’ha de promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits saludables, valors de respecte i coneixement del medi, valors per resoldre problemes i situacions, etc. des de qualsevol de les àrees curriculars. S’ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i s’ha de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

Si durant les hores escolars es treballen tots aquests aspectes, és absurd que durant el temps de migdia tot s’aturi, que no hi hagi la mateixa exigència educativa que a la resta d’hores, que de cop i volta no hi hagi un marc curricular que empari el temps de migdia i que cada escola en funció de les seves capacitats i recursos econòmics i humans atengui aquest espai educatiu.